(8) Bandreiniging voorspanning bandstabiliteit


afwerppunt storthoek

Bepaling van overgangslengte overgangsbogen bandreiniging -
kopafstrijkers, ploegafstrijkers trapezium afstrijkers
Vochtige omstandigheden Voorspanning
- schroefspindel-spaninrichting - spangewicht
Langzaam lopende transportbanden Bandstabiliteit

Terug naar overzicht

 

Bepaling van overgangslengte eindtrommel / trogstel
overgangslengte trogstel aandrijftrommel

De afstand tussen eindtrommel en eerste trogstel is, in verband met grote spanning in de randen van de transportband ter plaatse, aan een minimum afstand gebonden, die aan tabel 21 kan worden ontleend.overgangslengte trogstellen

Tabel 21. Bepaling minimum overgangslengte a in m.


Overgangsbogen


Bij overgang van hellend naar horizontaal transport of omgekeerd dienen speciale voorzorgen te worden genomen om een goede loop van de transportband te bereiken.

Bij overgang van horizontaal naar stijgend dient de overgangsboog zodanig te worden gekozen, dat de transportband, ook in de ongunstigste situatie op de rollen blijft rusten. Zowel de bandenspanning ter plaatse Tn (in kg) als het bandgewicht GB kg/m1 spelen hierbij een rol.overgangsbogen transportband

Welke opstelling van aandrijftrommels en spantrommels wordt toegepast, wordt bepaald door eisen, die gesteld worden t.g.v. aansluitend transport, bandenspanning en bedrijfszekerheid.
Hoe groter de omspannen boog, hoe lager de bandenspanning.

Bij een twee trommelaandrijving is de totale omspannen boog groter dan 360 ° waardoor een aanzienlijk lagere bandenspanning ontstaat dan bij één-trommelaandrijving.
Dit laatste is vooral belangrijk bij lange, zwaarbelaste banden.


Aconyl transportband t.b.v. zand- en grind transport. Bandondersteuning d.m.v. driedelige trogstellen met troghoek 20°. Band met overgangsboog van horizontaal naar hellend.

Aconyl transportband t.b.v. zand- en grind transport.
Bandondersteuning d.m.v. driedelige trogstellen met troghoek 20°.
Band met overgangsboog van horizontaal naar hellend.


Bandreinigingploegafschraper-ploegafstrijker
Ploegafstrijker met Ropan in retourpart vlak voor keertrommel.

Om verlies van het te transporteren materiaal zoveel mogelijk te voorkomen, en daarmee onnodige slijtage van de band, dient aan afstrijkers de nodige aandacht te worden besteed.
Als strijkmateriaal adviseren wij Ropan, dat dankzij zijn slijtvaste eigenschappen bijzonder goede resultaten geeft.
Bij de aandrijftrommel wordt een z.g.n. kopafstrijker gemonteerd, terwijl voor de keertrommel een ploegafstrijker meestal de beste resultaten geeft en voorkomt, dat materiaal tussen band en trommel komt.
Er dient op gelet te worden, dat het afgestreken materiaal goed kan worden afgevoerd.
Ook kan gebruik gemaakt worden van borstelinstallaties.
Onze desbetreffende documentatie geeft u verdere informatie.


kopafschraper bandtransporteur

Een kopafstrijker dient altijd zo geplaatst te worden, dat het afstrijkmateriaal loodrecht op de band staat.

Geheel nieuw is onze gepatenteerde trapezium afstrijker.

Deze afstrijker is op de plaats waar het materiaal op de band ligt het dikste. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige slijtage van de afstrijker, waardoor de band langer effectief wordt gereinigd. Vraagt onze speciale documentatie hierover.


Vochtige omstandighedenbeladingstrechter-met-rubber-zijgeleiding
Beladingstrechter met rubber zijgeleiding.

Er kan in het algemeen gesteld worden, dat alle transportbanden met synthetische weefsellagen in droge toestand bij een goede voorspanning rekvrij zijn. Onder synthetisch weefsel verstaat men in dit verband polyester. Polyester heeft het grote voordeel dat het geen vocht opneemt en daardoor geen lengte veranderingen ondergaat bij wisselende vochtigheid.
Nylon kan daarentegen veel vocht opnemen en kan dan gaan rekken. Bij installaties waar een nauwkeurige bandlengte is vereist. komen daarom alleen banden met polyester inlagen in aanmerking.
Katoen is zeer gevoelig voor vocht, zodat in katoenen inlagen bij vochtinwerking overmatige rek kan optreden met alle gevolgen van dien. Het is daarom raadzaam banden met katoenen inlagen van een automatische spaninrichting te voorzien, zodat steeds een goede bandenspanning aanwezig is. Er dient uiteraard rekening mee te worden gehouden, dat de band aan beide zijden gelijkmatig wordt gespannen.
Een spaninrichting moet bij banden met katoenen inlagen 3% van de bandlengte kunnen compenseren en bij polyester inlagen 2%.
Een extra, dus grotere, voorspanning kan noodzakelijk zijn om 'kruip' te voorkomen, maar ook in geval van kritische trommeldiameters, d.w.z. als de diameter van de aandrijftrommel te klein is voor de over te brengen kracht (zie tabel 18). Transportbanden mogen nooit zwaarder belast worden dan 10% van hun breeksterkte. Bij zwaardere belasting treedt grote rek op, terwijl tevens ernstige bandslijtage zal ontstaan.


Voorspanning


grafiek rek kracht in %

Grafiek 2.


Zoals reeds is opgemerkt, dient een transportband met voorspanning te worden gemonteerd om de vereiste krachten te kunnen overbrengen.

De voorspanning is afhankelijk van:
a. de belasting van de band
b. de band kwaliteit

Transportbanden met katoenen inlagen zijn alleen rekvrij indien zij met een voorspanning van 2% worden gemonteerd.
Bij banden met polyester inlagen is dit 1%. In bovenstaande grafieken is aangegeven welke krachten in transportbanden ontstaan door het geven van een bepaalde voorspanning.
De grootte van deze voorspanning is o.a. van belang bij de berekening van de lagering en de assen van de eindtrommels

Hiervoor werd reeds opgemerkt, dat de voorspanning mede afhankelijk is van de bandbelasting. Deze bandbelasting bepaalt ook de over te brengen kracht P tussen band en
aandrijftrommel (zie o.a. wat hierover op pag 26 en 27 is opgemerkt) De minimaal vereiste voorspanning kan met de volgende formule worden bepaald.

voorspanning uitrekenen transportband

Hierin is:
S = vereiste minimale voorspankracht.
T2 = bandspanning ter plaatse van het aflopen van de band van de aandrijftrommel.

P = omtrekskracht op aandrijftrommel of over te brengen kracht van trommel naar band.

e µ alfa =
e is grondgetal van de natuurlijke logaritme
µ is de wrijvingscoëfficiënt tussen band en trommeloppervlak
alfa is omspannen boog aan de aandrijftrommel.
De waarden van e µ alfa vindt u in tabel 8.

spangewicht tekekening ammeraal

 


Langzaam lopende banden - Bandstabiliteit


spannen van een transportband
Voorbeeld van een schroefspindel-spaninrichting

Meestal zal de waarde S kleiner zijn dan de krachten, die optreden bij de respectievelijk hiervoor genoemde 2 en 1% voorspanning.

Bij banden met een slechts zeer geringe belasting is de volgens de formule berekende voorspanningswaarde niet meer maatgevend. In zulke gevallen treedt kruip op, waardoor een overmatige rek ontstaat.
De rekpercentages kunnen oplopen tot 4 à 6%. Door de band met geringe belasting te monteren met ca 1% voorspanning wordt het probleem van kruip ondervangen.

Om de band op de vereiste spanning te brengen zijn diverse methoden te gebruiken.

Met schroefspindels
Hierbij wordt de spantrommel verplaatst d.m.v. schroefspindels. Het is de meest voorkomende methode.
Het nadeel van dit spansysteem is de controle op de aangebrachte bandenspanning.


Langzaam lopende banden
Bij erge lage bandsnelheden worden bandspanningen vaak erg hoog. Op dit verschijnsel dient men zeer attent te zijn, o.a. bij de bepaling van de trommeldiameters.
Indien trommeldiameters worden toegepast. die voor de over te brengen kracht te klein zijn kan een frictiebekleding op de trommel worden aangebracht waardoor de wrijving tussen band en trommel sterk toeneemt.
Hierdoor wordt de bandenspanning in belangrijke mate verlaagd. Mocht dit niet voldoende effect hebben dat dient de voorspanning te worden verhoogd.

Bandstabiliteit

Het is niet alleen belangrijk dat een band een bepaalde treksterkte bezit, ook de stabiliteit kan van belang zijn.
Bij onvoldoende stabiliteit kan vooral bij gedeeltelijke belading plooivorming in de band ontstaan.
Bij de bandkeuze dient ook dit facet te worden beoordeeld.
Onze transportbanden-documentatie geeft ook hierover uitsluitsel

spangewicht constructie  foto

Transportinstallatie met spangewicht.