(3) Bepaling van het motorvermogen van een transportband.

Transportbanden en bandtransporteurs met rolondersteuning.

Bepaling van het motorvermogen max. bandenspanning omtrekskracht spangewicht bandconfectie.

Terug naar overzicht

 

Bepaling van het motorvermogen van de transportinstallatie.

Aan de hand van de voorgaande tabellen en formules zijn de volgende gegevens gevonden of bepaald.

B = bandbreedte in mm
v = bandsnelheid in m/s
phi = hellingshoek, in graden
L = lengte van installatie h.o.h., gemeten langs de band, in m
H = te overbruggen hoogteverschil (opvoerhoogte), in m
Qt = transportcapaciteit in t/h

Ook was al bepaald of van een ongeprofileerde of een geprofileerde band gebruik zal of moet worden gemaakt.bandtransporteurs/transportbanden-weerstand-factoren-tabel
Tabel 6. Factor C

Om het afgenomen vermogen (Na) en het vereiste motorvermogen (Nm) van de installatie te bepalen moeten we nog de volgende aanvullende gegevens weten.
Factor C: hier zijn de in de praktijk optredende weerstanden, zoals de buigingsweerstand van de band op de trommels, de wrijving van de lagering van de trommels, de stootweerstand van de draagrollen, de traagheid en de wrijving tussen band en trommelafstrijkers verdisconteerd.
De waarden voor factor C vindt u in tabel 6

Factor f: deze heeft betrekking op de loopweerstand van de draagrollen; is afhankelijk van de constructie van de draagrollen, en ligt tussen 0,015 en 0.03. Licht lopende draagrollen met precisie-kogellagers hebben in het algemeen een rolweerstand van 0,015 à 0.02.
Afdichtingen, en later optredende vervuiling, kunnen echter deze rolweerstand weer beïnvloeden Daarom is het raadzaam niet de laagste waarde te kiezen maar bij voorkeur 0,025-0,03

Gm: het gewicht van de band en van het boven- en retourpart in kg/m. De betreffende waarde is in tabel 7 aangegeven. Uiteraard is dit een gemiddelde waarde.

y: het rendement van de aandrijving; deze waarde ligt in de praktijk meestal tussen 85 en 98 %, maar is afhankelijk van het type aandrijving.

a. Trommelmotor y = 95%
b. Tandwielkast met flensmotor y = 85%
c. Motorreductor met kettingoverbrenging y = 85%
d. Motorreductor met V-snaaroverbrenging y = 80%

Zoals gezegd, de waarden van Gm zijn gemiddelde waarden. Ze worden beïnvloed door type transportband en draagrollen, maar de verschillen hebben weinig invloed op het uiteindelijke resultaat.
Het totaal afgenomen vermogen (Na) aan de aandrijftrommel - het z.g. bandvermogen - berekent u aan de hand van de volgende formule.


Formule voor het berekenen van het vermogen van een bandtransporteur


bandtransporteurs/transportbanden-gewichten-per-meter.

Tabel 7. Gm in kg/m1. Transportband gewichten voor normale en geprofileerde banden.


wrijving omspannen boog

Tabel 8.


plaat-ondersteuning supergrip pvc band
Opvoertransportband t.b.v. kartonen dozen d.m.v. Supergrip-PVC

Nu we het motorvermogen weten kan de maximum bandspanning (T1) in kg worden bepaald; deze treedt op ter plaatse van de aandrijftrommel.


Factor E hangt samen met de wrijvingsfactor µ tussen band en aandrijftrommel, met de omspannen boog alfa van de band en aandrijftrommel en met de omgevingsgesteldheid.

E is als volgt te berekenen


De waarden van E kunnen aan tabel 8 worden ontleend. De waarden van wrijvingscoëfficiënt µ volgt uit tabel 9


wrijvingsfactor-transportband-aandrijftrommel

Tabel 9. Wrijvingsfactor tussen transportband en aandrijftrommel ( µ )


electrischiteits-centrale
Kolentransport bij electriciteitscentrale.
Ongeprofileerde transportbanden met trogrol-ondersteuning.

Bepaling van omtrekskracht P

Deze omtrekskracht treedt op bij de aandrijftrommel en is het verschil tussen de bandspanning op het punt waar de band de aandrijftrommel het eerst raakt (T1) en de bandspanning bij het aflopen van de aandrijftrommel (T2)

Deze formule wordt de grensformule van Eytelwein genoemd.


bakkerijband met mes overgang

Rechttransporteur met mesovergang en rondtransporteur.
Transport rechttransporteur ondersteund door vlakke draagrollen, rondtransporteur met glijplaatondersteuning.


Bepaling van het spangewicht.
Als gebruik wordt gemaakt van een spangewicht, wordt het gewicht (Gs) daarvan als volgt bepaald.

Formule 8: Gs = 2T2 (in kg)
Deze formule geldt als het spangewicht in de omgeving van de aandrijfrol wordt gesitueerd:

spangewicht brekenen transporteur

Wordt de spanning op de keertrommel aangebracht dan kan gebruik worden gemaakt van de formule 9.
Formule 9:
Gs = sT3 = 2(T2 + P2) (in kg)
Zie voor P2 formule 12

spanning op keertrommel formule

Zie ook het hoofdstuk "Voorspanning"

 

Na de bepaling van de maximumbandspanning T1 kan de juiste bandconfectie worden vastgesteld.
De treksterkte K die de band noodzakelijk zal moeten hebben (in kg/cm bandbreedte) wordt volgens formule 10 bepaald:

treksterkte van een transportband berekenen

Hierin is:
T1 de maximum trekkracht
S een veiligheidsfactor (hiervoor 10 à 11 nemen)
B bandbreedte in m.

Nu we K kennen kan, met de bandbreedte en de aard van het te transporteren materiaal in de beschouwing betrokken, de samenstelling van de band (aantal weefsellagen bandconstructie e.d.) worden bepaald.

Naast treksterkte is ook dwarsstijfheid en de totale dikte (o.a. in verband met de doorslagweerstand) van belang.
Onze dokumentatie over transportbanden, die wij op verzoek graag verstrekken, geeft over de bandspanning uitvoerige informatie.