(6) Band ondersteuning tussen de eindtrommels


band ondersteuning retourpart

Draagrollen: Bepaling van het aantal draagrollen en de diameter.
Relatie valhoogte van het materiaal horizontale afstand t.o.v. het afwerppunt, afstorthoek en snelheid.

Terug naar overzicht

 

Ondersteuning van de transportband

Tussen de eindtrommels dient de band ondersteund te worden. We onderscheiden hier:
a. het beladen deel
b. het retourgedeelte
Het beladen deel kan ondersteund worden door draagrollen, al of niet in trogvorm of door ondersteuning.Bij het transport van los gestorte materialen wordt in het algemeen een rolondersteuning toegepast en dan meestal in trogvorm.
Bij stukgoed transport wordt of rolondersteuning of plaat ondersteuning toegepast. Bij rolondersteuning is de weerstand kleiner en zal t.o.v. plaat ondersteuning dus met een lichtere band en kleiner motorvermogen kunnen worden volstaan.
Dit is vooral belangrijk bij lange banden.
De glij-ondersteuning heeft daarentegen het voordeel, dat de goederen stiller op de band liggen en beïnvloeding door de draagrollen optreedt, en dat, in het algemeen, de transportinstallatie minder geluid produceert.

opstortpunt transportband

In de tekening hiernaast staat de sturende werking van een draagrol aangegeven. Ditzelfde geldt voor trogstelondersteuning. Bij drie-delige trogstellen hebben we nog een andere mogelijkheid om de bandloop gunstig te beïnvloeden, nl. door schuinstelling van de twee zijrollen. Dit kan alleen bij banden met één draairichting worden toegepast.

Meestal wordt 20% van het aantal trogstellen corrigerend uitgevoerd. Ook bij toepassing 3-delige trogstellen met 20% in corrigerende uitvoering, blijft de eis van verstelbaarheid in het horizontale vlak een vereiste.

verstelbare draagrollen

Bij glijplaat ondersteuning geldt dit stuureffect in mindere mate, maar bij bv. houten ondersteuning dient men er op te letten, dat de houtnerf de band niet naar één kant stuurt m.a.w. men dient de ondersteuning zo te maken, dat sturende invloeden van de houtnerf worden gecompenseerd door de ondersteuningslatten om en om te leggen.Draagrollen


Welk type draagrol het beste kan worden toegepast is afhankelijk van belasting, omstandigheden en bandsnelheid. Als leidraad kan gebruik gemaakt worden van tabel 17.

bandtransporteurs/draagrol-diameter-tabel.

Tabel 17. Draagroldiameters, in mm


transportband met 3 delige trog
Rubber transportband voor het transport van kolen.
Bandondersteuning d.m.v. drie-delige-trogstellen.

In ons programma is een groot aantal draagrollen opgenomen. Voor verdere selectie, ook met betrekking tot de toelaatbare belastingen, afdichtingen en toelaatbare axiale belastingen verwijzen wij naar de betreffende documentatie. De afstand van de draagrollen is afhankelijk van de doorbuiging van de transportband tussen twee rollen. Deze doorbuiging mag niet groter zijn dan 1% van de draagrol afstand.
De afstanden kunnen als volgt worden berekend:

aantal draagrollen berekenen

Hierin is:
Tn de bandspanning, in kg, op een willekeurige plaats in de band en ligt in grootte tussen T1 en T3
GB het gewicht van de transportband in kg/m1
Gp het gewicht van het product in kg/m1
I de afstand h.o.h. van de draag-resp. retourrollen.


aantaal draagrollen opstortpunt


Beladingspunt met draagrollen voorzien van rubber bufferringen.
Beladingspunt met draagrollen voorzien van rubber bufferringen.

Als vuistregel kan worden aangehouden, dat de draagrol afstand in het beladen deel ongeveer gelijk dient te zijn aan de bandbreedte met een maximum van 1,2 m, terwijl de afstand van de retourrollen kan variëren van 2 tot 3 m.

Op de beladingspunten worden de draagrollen op kortere afstanden geplaatst om een zo goed mogelijke band ondersteuning te bereiken (200-400 mm)

Bij het transport van stukgoederen wordt de draagrol afstand in hoofdzaak bepaald door de lengte-afmetingen van het stukgoed. Streef er naar het stukgoed steeds door minstens 2 draagrollen te laten ondersteunen.


Automatisch corrigerend trogstel
Automatisch corrigerend trogstel

Draagrollen met bufferringen worden toegepast op de beladingspunten, om de val van het materiaal te breken en daardoor de levensduur van de band te bevorderen. Het is duidelijk dat dit vooral bij materialen met grote afmetingen belangrijk is. Draagrollen met steun- en/of spiraalringen worden toegepast als retourrollen, wanneer het te transporteren materiaal aan de band blijft plakken en daardoor aankoeken van het materiaal aan de retourrol kan ontstaan, hetgeen het recht lopen van de band nadelig beïnvloedt. In onze betreffende documentatie staat aangegeven hoeveel ringen bij een bepaalde bandbreedte dienen te worden toegepast.


Valhoogte snelheid afstand afwerpunt en afstorthoek


valhoogte afwerppunt afstorthoek

Grafiek 1.

De plaats waar de materialen op de band terecht komen wordt bepaald door de eventueel aanwezige vultrechter of de positie van de aanvoerband, in het laatste geval kan grafiek 1 de nodige informatie verstrekken.